Artikel 1.: Toepasselijkheid Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de cliënt verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Artikel 2.: Offertes Onze offertes zijn slechts bindend indien zij door de zaakvoerder werden ondertekend en zij blijven na ondertekening een maand geldig, behoudens indien anders vermeld.

Artikel 3.: bestelling – annulatie - ontbinding
1. Elke bestelling, zelfs vooraleer deze VERSA GRAPHICS heeft bereikt, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis met zich mee ons de inlassing, eindafwerking of reproductie te laten verzorgen. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden ongeacht enige andere schadevergoeding dan ook. Elke klant krijgt vooraf een ontwerp of document ter goedkeuring. Het handelen onder tijdsdruk of het overslaan van deze stap, gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant.

2. VERSA GRAPHICS heeft evenwel het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijk ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: - Indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van ten minste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; - Bij staking van betaling of de aanvraag van een faillisse-ment door de klant; - Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant - Indien de zeggenschap over de klant wijzigt; - Indien beslag gelegd wordt op hetzij een deel hetzij het geheel van de vermogensbe-standdelen van de klant; - Of indien VERSA GRAPHICS gegronde redenen heeft om er-aan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens VERSA GRAPHICS wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt VERSA GRAPHICS zich tevens het recht voor om een schadevergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade, die VERSA GRAPHICS heeft geleden en worden alle vorderingen van VERSA GRAPHICS op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4.: Intellectuele eigendom Alle concepten en realisaties blijven steeds exclusief eigendom van VERSA GRAPHICS. Van het reproductierecht wordt enkel afstand gedaan voor de exact en vooraf bepaalde aanwending, tenzij anders vermeld in een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5.: levering Na aanvaarding van het definitief ontwerp, is de klant verplicht de door VERSA GRAPHICS geleverde goederen in ontvangst te nemen. De leveringstermijn na ontvangst van betaling worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van verkoop CPT. alle kosten tot en lossen bij klant voor de leverancier. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere datum dan de voorziene datum kan, wanneer dit te wijten is aan kwade trouwe of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding. Evenwel, bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat VERSA GRAPHICS nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat VERSA GRAPHICS hiertoe door de klant per aange-tekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadever-goeding.

Artikel 6.: vertrouwelijke gegevens en privacy Zowel VERSA GRAPHICS als de klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Indien deze geheimhouding geschonden wordt, zal dit onverwijld tot gevolg hebben dat de overeenkomst ontbonden wordt ten laste van de in gebreke zijnde partij en mits betaling van hetzij een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totale prijs van de bestelling, hetzij een vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 7.: klachten Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en, op straffe van verval, bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de achtenveertig (48) uur na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8.: aansprakelijkheid Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is VERSA GRAPHICS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie-, personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. VERSA GRAPHICS kan evenmin aansprakelijk ge-steld worden voor onvolmaaktheden, conceptiefouten, vergissingen of tekortkomingen, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De klant is persoonlijk verantwoordelijk ten overstaande van derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn communicatie. Hij vrijwaart VERSA GRAPHICS voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen veroordeeld worden, inclusief de gerechtskosten.

Artikel 9.: betaling De betaling dient steeds te geschieden voor de levering. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de dertig (30) dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders bepaald wordt op de factuur. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van veertig (40) euro, onverminderd het recht van VERSA GRAPHICS om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens heeft VERSA GRAPHICS het recht om de bestelde goederen door te verkopen indien niet werd overgegaan tot betaling binnen de gestelde termijn, zonder dat de klant hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. De eventuele schade uit de lagere verkoopprijs die deze doorverkoop tot gevolg zou kunnen hebben, kan worden verhaald op de klant. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10.: nietigheid Indien enige bepaling of deel daarvan van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 11.: overmacht en imprevisieleer Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Artikel 12.: toepasselijk recht en bevoegde rechter Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.
Versa-graphics verzorgt al uw promotie- & reclamemateriaal, correct geleverd en geplaatst, binnen de afgesproken termijn.
Heibaan 227
2235 Hulshout
Tel.: 0495 457 727
BE 0847.471.479
VOLG ONS OP: